«Փաշինյանը հուր-հավետ Ծաղկաձորի հերն անիծեց». Գուրգեն Եղիազարյան.

«Փաշինյանը հուր-հավետ Ծաղկաձորի հերն անիծեց». Գուրգեն Եղիազարյան:

«ՉԻ». Կորոնավիրուսը կնահանջի, աշխարհը կհաղթի այդ վարակին, բայց Գուրգեն Եղիազարյանը դժվար թե ապաքինվի: Քոչարյանին և Սարգսյանին պաշպանելու խիստ վտանգավոր բացիլները քայքայել են նրա ուղեղը և հաշվի առնելով պացիենտի տարիքն ու բուժվել չցանկանալը՝ շանս չկա, որ նա կազատագրվի այդ տառապանքից:

Ծաղկաձոր տեղափոխված անձանցից և ոչ մեկի մոտ կորոնավիրուս հայտնաբերված չէ, նրանցից և ոչ մեկն անգամ տաքություն չունի, բայց Եղիազարյանն ինչ-որ արմագեդոն է գուժում:

Քոչարյանը և Սարգսյանը, որոնք Ծաղկաձորում տասնյակ հյուրանոցներ և այլ օբյեկտներ ունեն, ճիշտ կանեն պահեն Եղիազարյանի մարտ ամսվա աշխատավարձը. չէ՞ որ նա այսպիսի հայտարարություններով կոնկրետ վնաս է տալիս իր պատրոններին:

Եղիազարյանը, եթե ուզում էր վարկաբեկել Փաշինյանին և պաշտպանել նախկիններին, կարող էր հարց հնչեցնել՝ եթե Քոչարյանի ժամանակվա ՊԵԿ նախագահը չթալաներ և չկառուցեր Գոլդեն Փելեսը՝ ո՞ւր էին տեղափոխելու կարանտինի մեջ գտնվողներին:

Àðìåíèÿ. Åðåâàí. Ðóêîâîäèòåëü îïïîçèöèîííîé ïàðëàìåíòñêîé ôðàêöèè «Åëê» Íèêîë Ïàøèíÿí âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ ïàðëàìåíòà Àðìåíèè, íà êîòîðîì ïðîéäåò ãîëîñîâàíèå ïî êàíäèäàòóðå ïðåìüåð-ìèíèñòðà. Àðòåì Ãåîäàêÿí/ÒÀÑÑ

Բայց, ինչպես շատերը, այնպես էլ Եղիազարյանը «գռդոն» են անում և առանձնապես չեն մտահոգվում, թե ինչ արձագանք կստանա իրենց գործարքային քննադատությունը: Խոպանի հոգեբանությամբ այս որակի քննադատությունը միմիայն արջի ծառայություն է Քոչարյանի և Սարգսյանի համար:

4rd.am

(Visited 1 times, 1 visits today)

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BEST FRIENDS